Chính sách bảo mật

Chúng tôi cảm ơn các bạn đã quan tâm đến công ty chúng tôi. Bảo vệ dữ liệu được ban giám đốc WerteWerk GmbH đặc biệt quan tâm. Việc sử dụng các trang Internet của WerteWerk GmbH là trên nguyên tắc không cần cung cấp dữ liệu cá nhân của người sử dụng; Tuy nhiên, nếu người sử dụng muốn được các dịch vụ nào đó thông qua trang web của chúng tôi, việc cung cấp dữ liệu cá nhân để xử lý có thể trở nên cần thiết. Nếu việc này xãy ra, nhưng chưa được quy định bởi luật pháp, chúng tôi thường cần sự đồng ý của người sử dụng.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại của một Người Liên Quan phải luôn phù hợp với Nghị Định Căn Bản về Bảo Vệ Dữ Liệu (Đạo luật DS-GVO của CHLB Đức) và phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu cụ thể của các quốc gia được áp dụng cho WerteWerk GmbH. Thông qua Chính Sách Bảo mật này, chúng tôi muốn thông báo rộng rãi về bản chất, phạm vi và mục đích của dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và xử lý. Ngoài ra, những Người Liên Quan cấp dữ liệu cũng được thông báo về các quyền lợi của họ.

Để kiểm soát thực thi bảo mật, WerteWerk GmbH đã thực hiện nhiều biện pháp kỹ thuật và tổ chức để đảm bảo dữ liệu cá nhân xử lý qua trang web này được bảo mật đầy đủ. Tuy nhiên, việc truyền dữ liệu dựa trên Internet thường có thể có lỗ hổng bảo mật, do đó chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Vì vậy, những Người Liên Quan đều có quyền cung cấp các dữ liệu cá nhân cho chúng tôi bằng các phương tiện khác, ví dụ qua điện thoại

1. Định nghĩa

Tuyên bố bảo vệ dữ liệu của WerteWerk GmbH dựa trên các điều khoản được sử dụng bởi các nhà lập pháp châu Âu để thông qua Nghị Định Căn Bản về Bảo Vệ Dữ Liệu (đạo luật DS-GVO của CHLB Đức). Chính sách bảo mật của chúng tôi nên dễ đọc và dễ hiểu cho công chúng cũng như cho khách hàng và đối tác kinh doanh của chúng tôi. Để đảm bảo điều này, chúng tôi muốn giải thích trước các điều khoản được sử dụng.

Chúng tôi sử dụng các thuật ngữ sau đây trong chính sách bảo mật này, trong số những người khác:

 1. Dữ liệu cá nhân
  Dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng (sau đây gọi là “Người Liên Quan”). Một cá nhân được gọi là nhận dạng khi được xác định, một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, mã định danh trực tuyến hoặc một hay nhiều tính chất, như định dạng bên ngoài, sinh lý, di truyền, tâm lý, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân đó.
 2. Người Liên Quan
  Người Liên Quan là bất kỳ cá nhân nào được xác định hoặc nhận dạng đang có dữ liệu cá nhân được xử lý bởi hệ thống.
 3. Xử lý
  Xử lý có nghĩa là hoạt động các dữ liệu cá nhân, cho dù bằng các phương tiện tự động hay không, chẳng hạn như thu thập, ghi âm, tổ chức, sắp xếp, lưu trữ, thay đổi, truy xuất, tư vấn, sử dụng, phân phối, phổ biến hoặc chuẩn bị, so sánh hay kết nối, hạn chế, xóa hoặc hủy.
 4. Hạn chế xử lý
  Hạn chế xử lý là việc đánh dấu dữ liệu cá nhân được lưu trữ với mục đích hạn chế xử lý trong tương lai của họ.
 5. Profiling dữ liệu
  Là bất kỳ loại xử lý tự động dữ liệu cá nhân nào bao gồm việc sử dụng dữ liệu cá nhân đó để đánh giá một số khía cạnh cá nhân nhất định liên quan đến một cá nhân, đặc biệt là để phân tích hoặc dự đoán các khía cạnh liên quan đến hiệu suất công việc, yếu tố kinh tế, sức khỏe, sở thích cá nhân, độ tin cậy, hành vi, vị trí hoặc di chuyển của cá nhân đó.
 6. Mật danh hóa (số hóa)
  Mật danh hóa là việc xử lý dữ liệu cá nhân theo cách mà dữ liệu cá nhân của Người Liên Quan không thể được nhận dạng được, nếu không sử dụng thông tin bổ sung, miễn là thông tin bổ sung này được lưu trữ riêng và tuân theo các biện pháp kỹ thuật cũng tổ chức để đảm bảo các dữ liệu cá nhân thể xác định hoặc nhận diện bất cứ một cá nhân nào.
 7. Bên chịu trách nhiệm xử lý thông tin
  Là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền hoặc các cơ quan khác, tự mình hoặc cùng với một bên khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý dữ liệu cá nhân. Trong trường hợp mục đích và phương tiện xử lý đó được quy định bởi luật pháp EU hoặc các quốc gia thành viên, việc đề cử người xử lý thông tin sẽ tủy thuộc vào luật pháp EU hoặc các quốc gia thành viên.
 8. Bên xử lý thông tin
  Là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền, hoặc cơ quan khác xử lý dữ liệu cá nhân thay mặt cho Bên chịu trách nhiệm.
 9. Bên nhận thông tin
  Là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền hoặc cơ quan khác được cung cấp dữ liệu cá nhân, bất kể đó có phải là bên thứ ba hay không. Tuy nhiên, các cơ quan công quyền có được dữ liệu cá nhân trong khuôn khổ một vụ điều tra theo luật pháp EU hoặc Quốc gia thành viên sẽ không được coi là Bên nhận thông tin.
 10. Bên thứ ba
  Bên thứ ba là cá nhân hoặc pháp nhân, cơ quan công quyền hoặc cơ quan không phải là Người Liên Quan, Bên chịu trách nhiệm xử lý, Bên xử lý và những người trực thuộc được ủy quyền bởi Bênh chịu trách nhiêm xử lý và Bên xử lý để xử lý các dữ liệu cá nhân.
 11. Đồng ý
  Sự đồng ý được thể hiện qua một tuyên bố được đưa ra một cách tự nguyện bằng một thông báo cụ thể và rõ ràng bởi Người Liên Quan, cho biết người này có ý muốn đồng ý để dữ liệu cá nhân liên quan đến cá nhân người này được xử lý.

2. Tên và địa chỉ của Bên chịu trách nhiệm xử lý

Bên trách nhiệm xử lý theo tinh thần của Nghị Định Căn Bản về Bảo Vệ Dữ Liệu (DS_GVO), các luật bảo vệ dữ liệu khác áp dụng tại các quốc gia thành viên EU và các điều khoản khác liên quan đến bảo vệ dữ liệu là:

WerteWerk GmbH
Parkstrasse 34a
D-82065 Baierbrunn
Đức
Điện thoại: 0172 7056237
E-Mail: p.niedermeier@wertewerk.fish
Trang web: www.wertewerk.fish

3. Cookie

Các trang Internet của WerteWerk GmbH sử dụng cookie. Cookie là các tệp văn bản được lưu trữ trên hệ thống máy tính thông qua trình duyệt Internet.

Nhiều trang web và máy chủ sử dụng cookie. Nhiều cookie gồm cái gọi là ID cookie. ID cookie là một định danh duy nhất của cookie. Nó bao gồm một chuỗi các ký tự thông qua đó các trang Internet và máy chủ có thể được gán cho trình duyệt Internet cụ thể trong đó cookie được lưu trữ. Điều này cho phép các trang web và máy chủ đã truy cập phân biệt trình duyệt riêng lẻ của chủ đề dữ liệu với các trình duyệt Internet khác có chứa các cookie khác. Một trình duyệt Internet cụ thể có thể được nhận ra và xác định bằng ID cookie duy nhất.

Thông qua việc sử dụng cookie, WerteWerk GmbH có thể cung cấp cho người sử dụng trang web các dịch vụ thân thiện hơn với người dùng, điều không thể có, nếu không cài đặt cookie.

Thông qua cookie, thông tin và ưu đãi trên trang web của chúng tôi có thể được tối ưu hóa vì lợi ích của người dùng. Cookie cho phép chúng tôi, như đã đề cập, nhận ra người dùng trang web của chúng tôi. Mục đích của sự công nhận này là để giúp người dùng sử dụng trang web của chúng tôi dễ dàng hơn. Ví dụ: người dùng của một trang web sử dụng cookie không phải nhập lại dữ liệu truy cập của mình mỗi khi truy cập trang web, bởi vì điều này được tiếp quản bởi trang web và cookie được lưu trữ trên hệ thống máy tính của người dùng. Một ví dụ khác là cookie của một giỏ hàng trong cửa hàng trực tuyến. Cửa hàng trực tuyến nhớ các mặt hàng mà khách hàng đã đặt trong giỏ hàng ảo thông qua cookie.

Người Liên Quan có thể ngăn chặn việc cài đặt cookie của trang web của chúng tôi bất cứ lúc nào bằng cách cài đặt tương ứng của trình duyệt Internet được sử dụng và do đó vĩnh viễn từ chối cài đặt cookie. Hơn nữa, cookie đã được đặt có thể bị xóa bất cứ lúc nào thông qua trình duyệt Internet hoặc các chương trình phần mềm khác. Điều này khả thi trong tất cả các trình duyệt Internet phổ biến. Nếu Người Liên Quan hủy kích hoạt cài đặt cookie trong trình duyệt Internet được sử dụng, không phải tất cả các chức năng của trang web của chúng tôi có thể được sử dụng đầy đủ.


Change preferences


4. Thu thập dữ liệu và thông tin chung

Trang web của WerteWerk GmbH thu thập một loạt dữ liệu và thông tin chung khi một Người Liên Quan hoặc hệ thống tự động vào trang web. Dữ liệu và thông tin chung này được lưu trữ trong các tệp nhật ký của máy chủ. (1) các loại trình duyệt và phiên bản được sử dụng, (2) hệ điều hành được sử dụng bởi hệ thống truy cập, (3) trang web mà từ đó một hệ thống truy cập đến trang web của chúng tôi (cái gọi là người giới thiệu), (4) các trang web phụ, được truy cập thông qua một hệ thống truy cập trên trang web của chúng tôi, (5) ngày và thời gian truy cập vào trang web, (6) mđịa chỉ IP), (7) nhà cung cấp dịch vụ Internet của hệ thống truy cập và (8) dữ liệu và thông tin tương tự khác phục vụ để ngăn chặn rủi ro trong trường hợp có các cuộc tấn công vào hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi.

Khi sử dụng các dữ liệu và thông tin chung này, WerteWerk GmbH không đưa ra bất kỳ kết luận nào về Người Liên Quan. Thay vào đó, các thông tin này cần thiết để (1) chúng tôi cung cấp chính xác nội dung của trang web, (2) tối ưu hóa nội dung và quảng cáo trên trang web, (3) đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin của chúng tôi và công nghệ của trang web đầy đủ chức năng một cách lâu dài, (4) cung cấp cho các cơ quan chức năng đầy đủ thông tin cần thiết để truy tố hình sự trong trường hợp bị tấn công mạng. Do đó, WerteWerk GmbH phân tích dữ liệu và thu thập thông tin một cách kín đáo cho mục đích thống kê, đòng thời cũng để tăng cường mức độ bảo mật dữ liệu của doanh nghiệp và bảo vệ tối đa những dữ liệu cá nhân mà chúng tôi đang xử lý. Dữ liệu kín của các tệp nhật ký máy chủ được lưu trữ tách biệt với các dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi một Người Liên Quan.

5. Liên hệ qua trang Web

Theo quy định của pháp luật, trang web của WerteWerk GmbH cho phép bạn liên hệ điện tử nhanh chóng với doanh nghiệp chúng tôi, cũng như liên lạc trực tiếp với chúng tôi, qua địa chỉ thư điện tử chung (địa chỉ email). Nếu một Người Liên Quan liên hệ với Bên trách nhiệm xử lý bằng e-mail hoặc bằng biểu mẫu thì các dữ liệu cá nhân được cung cấp sẽ được tự động lưu trữ. Dữ liệu cá nhân được cung cấp trên cơ sở tự nguyện sẽ được lưu trữ cho mục đích xử lý hoặc liên hệ với Người Liên Quan. Các dữ liệu cá nhân này sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.

6. Xóa và chặn dữ liệu cá nhân thường xuyên

Các dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu chỉ được lưu trong khoảng thời gian cần thiết vì mục đích lưu trữ được quy định bởi nhà lập pháp châu Âu hoặc một một cơ quan khác trong luật hoặc quy định mà Bên trách nhiệm xử lý phải tuân thủ.

Sau thời gian quy định bởi nhà lập pháp Châu Âu hoặc các cơ quan có thẩm quyền khác hay nếu lý do lưu trữ không còn tồn tại nữa, dữ liệu cá nhân sẽ thường xuyên bị khóa hoặc xóa theo luật định.

 

7. Quyền của chủ thể dữ liệu

  1. Quyền xác nhận
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền yêu cầu xác nhận từ người kiểm soát về việc dữ liệu cá nhân liên quan đến chúng có đang đuọc xử lý hay không. Nếu một chủ thể dữ liệu mong muốn thực hiện quyền xác nhận này, họ có thể liên hệ với nhân viên của người kiểm soát này bất cứ lúc nào.
  2. Quyền thông tin
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền nhận thông tin miễn phí về dữ liệu cá nhân được lưu trữ về họ và bản sao thông tin này từ người kiểm soát bất cứ lúc nào. Hơn nữa, các chỉ thị và quy định của Châu Âu cấp cho chủ thể dữ liệu quyền truy cập vào các thông tin sau:
   • Các mục đích của xử lý dữ liệu
   • Các loại dữ liệu cá nhân đang được xử lý
   • Người nhận hoăc danh mục người nhận mà dữ liệu cá nhân đã hoặc đang được tiết lộ, đặc biệt trong trường hợp người nhận ở các nước thứ ba hoặc các tổ chức quốc tế
   • Nếu có thể, khoảng thời gian dự kiến mà dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ hoặc trong trường hợp không thể, tiêu chí để xác định thời lượng này.
   • Sự tồn tại của quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn hoặc hạn chế xử lý bởi người kiểm soát hoặc quyền phản đối việc xử lý này.
   • Sự tồn tại của quyền khiếu nại với cơ quan giám sát
   • Nếu dữ liệu cá nhân không được thu thập từ chủ thể dữ liệu: tất cả thông tin có sẵn về nguồn gốc của dữ liệu
   • Sự tồn tại của việc ra quyết định tự động bao gồm việc chép hình theo Điều 22 (1) và (4) GDPR và – ít nhất là trong những trường hợp này – có nghĩa là thông tin về những nguyên lý thiết kế máy tính liên quan, phạm vi và tác động dự kiến của việc xử lý như vậy đối với chủ thể dữ liệu.
    Hơn nữa, chủ thể dữ liệu có quyền thông tin về việc dữ liệu cá nhân đã được truyền đến nước thứ ba hay đến một tổ chức quốc tế hay chưa. Trong trường hợp này, chủ thể dữ liệu có quyền nhận thông tin về các đảm bảo thích hợp liên quan đến việc truyền dữ liệu.
    Nếu một chủ thể dữ liệu mong muốn thực hiện quyền thông tin này, họ có thể liên hệ với nhân viên của người kiểm soát bất cứ lúc nào.
  3. Quyền sửa
   Right to correction
   Quyền sửa
  4. Quyền xóa (“quyền được quên”)
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền yêu cầu người kiểm soát xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến chúng có hiệu lực ngay lập tức, miễn là một trong những lý do sau đây được áp dụng do đó việc xử lý là không cần thiết:
   • Dữ liệu cá nhân đã được thu thập hoặc xử lý cho các mục đích mà nó không còn cần thiết nữa.
   • Chủ thể dữ liệu thu hồi sự đồng ý của họ mà việc xử lý dựa trên điều 6(1) (a) GDPR hoặc Điều 9(2)(a) GDPR và không có cơ sở pháp lý nào khác để xử lý.
   • Chủ thể dữ liệu phản đối với việc xử lý theo Điều 21(1) GDPR và không có lý do chính đáng nào cho việc xử lý hoặc các chủ thể dữ liệu phản đối theo Điều 21(2) GDPR cho việc xử lý.
   • Dữ liệu cá nhân bị xử lý bất hợp pháp
   • Việc xóa dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ pháp lý theo luật Liên minh hoặc luật pháp của các quốc gia thành viên mà người kiểm soát phải tuân theo.
   • Dữ liệu cá nhân được thu thập liên quan đến các dịch vụ xã hội thông tin được cung cấp theo Điều 8(1) GDPR.

    Nếu dữ liệu cá nhân đã được WerteWerk GmbH công khai và công ty chúng tôi, với tư cách là người kiểm soát, có nghĩa vụ xóa dữ liệu cá nhân theo Điều 17 (1) GDPR, WerteWerk GmbH sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp, tùy theo công nghệ có sẵn và chi phí thực hiện có tính chất kỹ thuật, để thông báo cho các nhà xử lý dữ liệu khác xử lý dữ liệu cá nhân được công bố rằng chủ thể dữ liệu đã yêu cầu xóa tất cả các liên kết đến dữ liệu cá nhân này hoặc bản sao hoặc sao chép dữ liệu cá nhân này từ các nhà xử lý dữ liệu khác, tùy thuộc vào việc xử lý không còn cần thiết nữa. Nhân viên của WerteWerk GmbH sẽ sắp xếp các hành động cần thiết trong từng trường hợp.

     

  5. Quyền hạn chế xử lý
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền yêu cầu người kiểm soát hạn chế xử lý nếu một trong các điều kiện sau đây được đáp ứng:
   • Chủ đề dữ liệu tranh chấp tính chính xác của dữ liệu cá nhân trong một khoảng thời gian cho phép người kiểm soát kiểm tra tính chính xác của dữ liệu cá nhân.
   • Việc xử lý là bất hợp pháp, chủ thể dữ liệu từ chối xóa dữ liệu cá nhân và thay vào đó yêu cầu hạn chế việc sử dụng dữ liệu cá nhân.
   • Người kiểm soát không còn cần dữ liệu cá nhân cho mục đích xử lý, nhưng chủ thể dữ liệu cần nó để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
   • Chủ thể dữ liệu đã phản đối việc xử lý theo Điều 21(1) GDPR và vẫn chưa xác định được liệu lý do chính đáng của người kiểm soát có lớn hơn lý do của chủ thể dữ liệu hay không.

Nếu một trong những điều kiện trên được đáp ứng và đối tượng dữ liệu muốn yêu cầu hạn chế dữ liệu cá nhân được lưu trữ tại WerteWerk GmbH, họ có thể liên hệ với nhân viên của người kiểm soát bất cứ lúc nào. Nhân viên của WerteWerk GmbH sẽ sắp xếp việc hạn chế xử lý.

  1. Quyền di dời dữ liệu
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền nhận dữ liệu cá nhân liên quan đến họ mà chủ thể dữ liệu đã cung cấp cho người kiểm soát ở định dạng có cấu trúc, phổ biến và có thể đọc được bằng máy. Bạn cũng có quyền chuyển dữ liệu này sang người kiểm soát khác mà không gặp trở ngại từ người kiểm soát mà dữ liệu cá nhân được cung cấp, với điều kiện là việc xử lý dựa trên sự đồng ý được đưa ra theo Điều 6(1) GDPR hoặc Điều 9(2)(a) GDPR hoặc dựa trên hợp đồng theo Điều 6(1) (b) GDPR và việc xử lý được thực hiện bằng các thủ tục tự động, trừ khi việc xử lý là cần thiết để thực hiện một nhiệm vụ vì lợi ích công cộng hoặc diễn ra trong việc thực hiện thẩm quyền chính thức đã được giao cho người kiểm soát.
   Hơn nữa, khi thực hiện quyền di dời dữ liệu theo Quy định tại Điều 20(1) GDPR, chủ thể dữ liệu có quyền truyền dữ liệu cá nhân trực tiếp từ người kiểm soát này sang người kiểm soát khác, với điều kiện điều này khả thi về mặt kỹ thuật và điều này không ảnh hưởng đến quyền và tự do của người khác.
   Để khẳng định quyền di dời dữ liệu, chủ thể dữ liệu có thể liên hệ với nhân viên của WerteWerk GmbH bất cứ lúc nào.

  2. Quyền phản đối
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền phản đối bất cứ lúc nào đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến họ, dựa trên Điều 6(1) (e) hoặc (f) GDPR, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của chúng. Điều này cũng áp dụng cho việc chép hình dựa trên các quy định này.
   WerteWerk GmbH sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp có sự phản đối, trừ khi chúng tôi có thể chứng minh những lý do chính đáng thuyết phục cho việc xử lý lớn hơn lợi ích, quyền và tự do của chủ thể dữ liệu hoặc việc xử lý được tiến hành để khẳng định, thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý.
   Nếu WerteWerk GmbH xử lý dữ liệu cá nhân để vận hành gửi thư trực tiếp, chủ thể dữ liệu có quyền phản đối bất cứ lúc nào về việc xử lý dữ liệu cá nhân cho mục đích quảng cáo đó. Điều này cũng áp dụng cho việc chép hình khi nó được liên kết với quảng cáo trực tiếp này. Nếu chủ thể dữ liệu phản đối việc WerteWerk GmbH xử lý dữ liệu cá nhân của họ cho mục đích quảng cáo trực tiếp, WerteWerk GmbH sẽ không xử lý dữ liệu cá nhân cho các mục đích này.
   Ngoài ra, chủ thể dữ liệu có quyền, vì những lý do phát sinh từ tình huống cụ thể của họ, phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ được thực hiện tại WerteWerk GmbH cho mục đích nghiên cứu khoa học hoặc lịch sử hoặc cho mục đích thống kê theo Điều 89(1) GDPR, trừ khi việc xử lý đó là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ vì lợi ích công cộng.
   Để thực hiện quyền phản đối, chủ thể dữ liệu có thể liên hệ trực tiếp với bất kỳ nhân viên nào của WerteWerk GmbH hoặc một nhân viên khác. Chủ thể dữ liệu cũng có quyền, liên quan đến việc sử dụng các dịch vụ xã hội thông tin, bất kể Chỉ thị 2002/58 / EC, thực hiện quyền phản đối của họ bằng các thủ tục tự động trong đó các thông số kỹ thuật được sử dụng.

  3. Quyết định tự động trong từng trường hợp cá nhân bao gồm chép hình
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi việc xử lý dữ liệu cá nhân không phải chịu sự quyết định chỉ dựa trên xử lý tự động – bao gồm cả chép hình – có hiệu lực pháp lý đối với họ hoặc ảnh hưởng đáng kể đến họ, nếu quyết định (1) không cần thiết cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và người kiểm soát, hoặc (2) được phép trên cơ sở luật Liên minh hoặc quốc gia thành viên mà người kiểm soát phải tuân thủ và các quy định pháp lý này thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ quyền và tự do cũng như lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu hoặc (3) được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu.
   Nếu quyết định (1) là cần thiết cho việc ký kết hoặc thực hiện hợp đồng giữa chủ thể dữ liệu và người kiểm soát hoặc (2) nó được thực hiện với sự đồng ý rõ ràng của chủ thể dữ liệu, WerteWerk GmbH sẽ thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ các quyền và tự do cũng như lợi ích hợp pháp của chủ thể dữ liệu, bao gồm ít nhất sự can thiệp của một người từ phía người kiểm soát, để thể hiện quan điểm của chính mình và tranh luận về quyết định.
   Nếu chủ thể dữ liệu muốn khẳng định quyền đối với các quyết định tự động, họ có thể liên hệ với nhân viên của bộ điều khiển bất cứ lúc nào.

    

  4. Quyền rút lại sự đồng ý theo quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu
   Các chỉ thị và quy định của nhà lập pháp Châu Âu cấp quyền cho mọi chủ thể dữ liệu được quyền rút lại sự đồng ý của họ đối với việc xử lý dữ liệu cá nhân của họ bất cứ lúc nào.
   Nếu chủ thể dữ liệu muốn khẳng định quyền rút lại sự đồng ý của họ, họ có thể liên hệ với nhân viên của người giám sát bất cứ lúc nào.

 

8. Bảo vệ dữ liệu cho các ứng dụng và trong quá trình nộp đơn

Bên trách nhiệm xử lý thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người nộp đơn với mục đích xử lý quá trình nộp đơn. Xử lý cũng có thể được thực hiện bằng điện tử. Điều này đặc biệt đúng nếu người nộp đơn nộp đơn cho Bên trách nhiệm xử lý qua phương tiện điện tử, ví dụ e-mail hoặc thông qua biểu mẫu trên trang web. Nếu Bên trách nhiệm xử lý ký kết hợp đồng lao động với người nộp đơn, dữ liệu được truyền sẽ được lưu trữ với mục đích xử lý mối quan hệ lao động theo các quy định theo luật định. Nếu Bên trách nhiệm xử lý không ký kết hợp đồng lao động với người nộp đơn, các tài liệu ứng dụng sẽ tự động bị xóa hai tháng sau khi thông báo về quyết định từ chối, miễn là việc xóa không mâu thuẫn với bất kỳ lợi ích hợp pháp nào khác của Bên trách nhiệm xử lý. Một lợi ích hợp pháp khác trên tinh thần này là nghĩa vụ cung cấp bằng chứng trong các thủ tục tố tụng theo Đạo luật AGG (German General Act on Equal Treatment).

9. Quy định về bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng và sử dụng Getty Images

Bên trách nhiệm xử lý đã tích hợp các thành phần của công ty Getty Images trên trang web này. Getty Images là một công ty hình ảnh của Hoa Kỳ. Một công ty hình ảnh cung cấp hình ảnh và các tài liệu hình ảnh khác trên thị trường. Các công ty hình ảnh thường tiếp thị hình ảnh, hình minh họa và tài liệu phim. Thông qua một công ty hình ảnh, nhiều khách hàng khác nhau, đặc biệt là các nhà khai thác trang web, biên tập viên của các phương tiện truyền thông và quảng cáo in ấn và truyền hình, được phép sử dụng các hình ảnh.

Công ty khai thác hình ảnh Getty-Images là Getty Images International, Tầng 1, Tòa nhà Herbert, Công viên, Carrickmines, Dublin 18, Irland.

Getty Images cho phép bạn nhúng các hình ảnh sàn (có thể miễn phí). Việc nhúng này là việc tích hợp hoặc tích hợp một số nội dung của bên thứ ba, chẳng hạn như dữ liệu văn bản, video hoặc hình ảnh, được cung cấp bởi trang web của bên thứ ba và sau đó xuất hiện trên trang web của chính mình. Mã nhúng được sử dụng để nhúng. Mã nhúng là mã HTML được tích hợp vào trang web bởi một nhà điều hành trang web. Nếu mã nhúng đã được tích hợp bởi một nhà điều hành trang web, nội dung bên ngoài của trang web khác sẽ được hiển thị ngay lập tức ngay khi trang web được truy cập. Để hiển thị nội dung bên ngoài, nội dung bên ngoài được tải trực tiếp từ trang web khác. Getty Images cung cấp thêm thông tin về việc nhúng nội dung tại liên kết http://www.gettyimages.de/resources/embed.

Thông qua việc thực hiện kỹ thuật mã nhúng cho phép hiển thị hình ảnh của hình ảnh Getty Images, địa chỉ IP của kết nối Internet thông qua đó Người Liên Quan truy cập trang web của chúng tôi được truyền đến Getty Images. Getty Images cũng ghi lại trang web của chúng tôi, loại trình duyệt được sử dụng, ngôn ngữ trình duyệt, thời gian và thời gian truy cập. Ngoài ra, Getty Images có thể thu thập thông tin về việc điều hướng, đó là thông tin về trang phụ nào của chúng tôi đã được Người Liên Quan truy cập và liên kết nào đã được nhấp vào, cũng như các tương tác khác mà Người Liên Quan đã thực hiện khi truy cập trang web của chúng tôi. Dữ liệu này có thể được lưu trữ và đánh giá bởi Getty Images.

Thông tin thêm và các điều khoản bảo vệ dữ liệu trong ứng dụng của Getty Images có thể được truy xuất theo https://www.gettyimages.de/company/privacy-policy.

10. Cơ sở pháp lý để xử lý

Điều 6 (I)(a) , DS-GVO (Nghị Định Căn Bản về Bảo Vệ Dữ Liệu) là cơ sở pháp lý của công ty chúng tôi cho các hoạt động xử lý, trong đó chúng tôi có được sự đồng ý cho một mục đích xử lý cụ thể. Nếu việc xử lý dữ liệu cá nhân là cần thiết để thực hiện hợp đồng mà Người Liên Quan là một bên, như trường hợp, ví dụ, với các hoạt động xử lý cần thiết cho việc giao hàng hoặc cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán, thì việc xử lý dựa trên Điều 6 (I)(b) DS-GVO. Điều tương tự cũng áp dụng cho các hoạt động xử lý cần thiết trước hợp đồng, ví dụ xử lý các thắc mắc về sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi. Nếu công ty chúng tôi phải tuân theo nghĩa vụ pháp lý yêu cầu xử lý dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như để thực hiện nghĩa vụ thuế, việc xử lý này dựa trên Điều 6 (I)(c) DS-GVO. Trong một số ít trường hợp, việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể trở nên cần thiết để bảo vệ lợi ích quan trọng của Người Liên Quan hoặc một cá nhân khác. Đây sẽ là trường hợp, ví dụ, nếu một khách viếng thăm công ty của chúng tôi bị thương và, do vậy, tên, tuổi, dữ liệu bảo hiểm y tế hoặc thông tin quan trọng khác sau đó sẽ phải được chuyển cho bác sĩ, bệnh viện hoặc bên thứ ba khác. Trong trường hợp này, việc xử lý sẽ dựa trên Điều 6 (I)(d) DS-GVO. Cuối cùng, các hoạt động xử lý có thể dựa trên Điều 6 (I)(f) DS-GVO, khi mà các hoạt động xử lý cần thiết để bảo vệ lợi ích hợp pháp của công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba không có cơ sở pháp lý nào nói trên, miễn là lợi ích, quyền và tự do của Người Liên Quan không phải là ưu tiên. Các nhà lập pháp châu Âu cũng cho phép cách xử lý này được sử dụng đặc biệt. Điều này thể hiện được quan điểm cho rằng lợi ích hợp pháp có thể được giả định nếu Người Liên Quan là khách hàng của Bên trách nhiệm xử lý (trực tiếp 47 câu 2 DS-GVO).

 

11. Lợi ích hợp pháp của Bên trách nhiệm xử lý hoặc bên thứ ba trong quá trình xử lý

Khi xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên Điều 6 (I)(f) DS-GVO, lợi ích hợp pháp của chúng tôi là thực hiện các hoạt động kinh doanh vì lợi ích của tất cả nhân viên và cổ đông của chúng tôi.

12. Thời hạn lưu trữ dữ liệu cá nhân

Tiêu chí trong thời gian lưu trữ dữ liệu cá nhân là thời gian lưu trữ theo pháp luật. Các dữ liệu sau thời gian lưu trữ theo luật định sẽ được xóa thường xuyên, nếu không còn cần thiết cho việc hoàn thành hoặc bắt đầu các hợp đồng.

13. Quy định pháp lý hoặc hợp đồng về cung cấp dữ liệu cá nhân; cần thiết cho việc ký kết hợp đồng; nghĩa vụ của Người Liên Quan phải cung cấp dữ liệu cá nhân; Hậu quả có thể xảy ra của việc không cung cấp

Chúng tôi thông báo cho bạn rằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân một phần do quy định của pháp luật (ví dụ.B. quy định về thuế) hoặc do các quy định hợp đồng (ví dụ, thông tin về đối tác hợp đồng). Thông thường, khi ký hợp đồng Người Liên Quan cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân, sau đó phải được chúng tôi xử lý. Người Liên Quan có nghĩa vụ cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân khi ký kết hợp đồng với chúng tôi. Không cung cấp dữ liệu cá nhân có nghĩa là hợp đồng với Người Liên Quan không thể được ký kết. Trước khi dữ liệu cá nhân được cung cấp bởi Người Liên Quan, Người này phải liên hệ với một trong những nhân viên của chúng tôi. Nhân viên của chúng tôi làm rõ cho Người Liên Quan cho từng trường hợp cụ thể, liệu việc cung cấp dữ liệu cá nhân được yêu cầu bởi pháp luật hoặc hợp đồng hay là cần thiết cho việc ký kết hợp đồng, có nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân hay không và hậu quả của việc không cung cấp dữ liệu cá nhân.

14. Tồn tại của việc ra quyết định tự động

Là một công ty có trách nhiệm, chúng tôi không sử dụng việc ra quyết định tự động hoặc Profiling.

Được phát triển bởi các chuyên gia công nghệ pháp lý của Willing &Able, những người đã phát triển hệ thống ghi thời gian làm việc được nghiên cứu kỹ lưỡng theo luật bảo vệ dữ liệu. Các văn bản về chính sách bảo mật được chuẩn bị và xuất bản bởi Giáo sư Tiến sĩ .c Heiko Jonny Maniero và luật sư Christian Solmecke.